A8.3.55

अपदान्तस्य मूर्धन्यः ॥ ८।३।५५ ॥

पदच्छेदः     अपदान्तस्य [अपदान्त, ६, १], मूर्धन्यः [मूर्घन्य, १, १]

काशिका

पदाधिकारो निवृत्तः। अपदान्तस्य इति, मूर्धन्यः इति चैतदधिकृतम् वेदितव्यम् आपादपरिसमाप्तेः। वक्ष्यति आदेशप्रत्यययोः (८।३।५९)। सिषेव। षुष्वाप। अग्निषु। वायुषु। अपदान्तस्य इति किम्? अग्निस्तत्र। वायुस्तत्र।

षः इत्येवं सिद्धे मूर्धन्यग्रहणं ढकारार्थम्। अकृढ्वम्। चकृढ्वे।


Ashtadhyayi     8.3.54     8.3.56
Advertisements