A8.3.56

सहिः साडः सः ॥ ८।३।५६ ॥

पदच्छेदः     सहेः[सहि, ६, १], साडः [साड्, ६, १], सः [स्, ६, १]

अधिकारः    अपदान्तस्य मूर्धन्यः (८।३।५५)

काशिका

सहेर् धातोः साड्रूपस्य यः सकारः तस्य मूर्धन्यः आदेशो भवति। जलाषाट्। तुराषाट्। पृतनाषाट्।

सहेः इति किम्? सह डेन वर्तते सडः, तस्य अपत्यं साडिः ।

साड्ग्रहणं किम्? यत्रास्य एतद् रूपं तत्र यथा स्यात्, इह मा भूत् जलासाहम्। तुरासाहम्।

सः इति किम्? आकारस्य मा भूत्।


Ashtadhyayi     8.3.55     8.3.57
Advertisements