A8.3.57

इण्कोः ॥ ८।३।५७ ॥

पदच्छेदः     इण्कोः [इण्कु, ५, १]

अनुवृत्तिः     सः (८।३।५६)

अधिकारः    अपदान्तस्य मूर्धन्यः (८।३।५५)

सूत्रस्थपदानि – इण् च कुश्च इण्कुः [समाहारद्वन्द्वः], तस्मात् ।

काशिका

इण्कोः इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्। इत उत्तरं यद् वक्ष्यामः, इणः कवर्गाच् च इत्येवं तद् वेदितव्यम्। वक्ष्यति आदेशप्रत्यययोः (८।३।५९)। सिषेव। सुष्वाप। अग्निषु। वायुषु। कर्तृषु। हर्तृषु। गीर्षु। धूर्षु। वाक्षु। त्वक्षु।

इण्कोः इति किम्? दास्यति। असौ।


Ashtadhyayi     8.3.56     8.3.58
Advertisements