RV10.18.1

परं॑ मृत्यो॒ अनु॒ परे॑हि॒ पन्थां॒ यस्ते॒ स्व इत॑रो देव॒याना॑त् ।
चक्षु॑ष्मते शृण्व॒ते ते॑ ब्रवीमि॒ मा न॑: प्र॒जां री॑रिषो॒ मोत वी॒रान् ॥ १ ॥

पर॑म् । मृ॒त्यो॒ इति॑ । अनु॑ । परा॑ । इ॒हि॒ । पन्था॑म् । यः । ते॒ । स्वः । इत॑रः । दे॒व॒ऽयाना॑त् ।
चक्षु॑ष्मते । शृ॒ण्व॒ते । ते॒ । ब्र॒वी॒मि॒ । मा । नः॒ । प्र॒ऽजाम् । रि॒रि॒षः॒ । मा । उ॒त । वी॒रान् ॥

O Death (मृत्यो)! Go back (परा इहि), following another path (परम् पन्थाम् अनु), one that is your own (यः ते स्वः), different from that of the gods (इतरः देवयानात्)! I say to you (ते ब्रवीमि), who are endowed with sight (चक्षुष्मते) and hearing (शृण्वते) – do not harm (मा रीरिषः) our progeny (नः प्रजाम्) and our warriors (उत मा विरान्)!

Ritual Use

This and the subsequent four Ṛks are used to make offerings to the fire as part of the Śāntikarma that follows the funeral rites (AGS 4.6.10)


RV10.18-Text-Audio     RV10.18.2
Advertisements