RV10.18.2

मृ॒त्योः प॒दं यो॒पय॑न्तो॒ यदैत॒ द्राघी॑य॒ आयु॑: प्रत॒रं दधा॑नाः ।
आ॒प्याय॑मानाः प्र॒जया॒ धने॑न शु॒द्धाः पू॒ता भ॑वत यज्ञियासः ॥ २ ॥

मृ॒त्योः । प॒दम् । यो॒पय॑न्तः । यत् । ऐत॑ । द्राघी॑यः । आयुः॑ । प्र॒ऽत॒रम् । दधा॑नाः ।
आ॒प्याय॑मानाः । प्र॒ऽजया॑ । धने॑न । शु॒द्धाः । पू॒ताः । भ॒व॒त॒ । य॒ज्ञि॒या॒सः॒ ॥

(Addressed to the relatives of the deceased) The path by which you have tread (यत् ऐत), leaving aside the deluding path of death (मृत्योः पदम् योपयन्तः), will endow you (दधानाः) with an excellent (प्रतरं) long life (द्राघीय आयुः). O worshippers (यज्ञियासः)! Prospering (आप्यायमानाः) with progeny (प्रजया) and wealth (धनेन), may you become (भवत) pure (पूताः) and unblemished (शुद्धाः)!

Ritual Use – see previous verse

Notes

  • योपयन्तः – from युप विमोहने (दिवादिः) – deluding
  • ऐत – इण् गतौ (अदादिः) + लङ्

RV10.18-Text-Audio     RV10.18.1     RV10.18.3
Advertisements