RV10.18.6

आ रो॑ह॒तायु॑र्ज॒रसं॑ वृणा॒ना अ॑नुपू॒र्वं यत॑माना॒ यति॒ ष्ठ ।
इ॒ह त्वष्टा॑ सु॒जनि॑मा स॒जोषा॑ दी॒र्घमायु॑: करति जी॒वसे॑ वः ॥ ६ ॥

आ । रो॒ह॒त॒ । आयुः॑ । ज॒रस॑म् । वृ॒णा॒नाः । अ॒नु॒ऽपू॒र्वम् । यत॑मानाः । यति॑ । स्थ ।
इ॒ह । त्वष्टा॑ । सु॒ऽजनि॑मा । स॒ऽजोषाः॑ । दी॒र्घम् । आयुः॑ । क॒र॒ति॒ । जी॒वसे॑ । वः॒ ॥

(Addressed to the relatives of the deceased) Live fully (आ रोहत) your life (आयुः), welcoming old age (जरसम् वृणानाः), and remain (यति स्थ) striving (यतमानाः) in succession (अनुपूर्वम्).  May Tvaṣṭṛ (त्वष्टा), the benevolent creator (सुजनिमा), rejoicing with you (सजोषाः), grant you (वः करति) here (इह) a long span of days (दीर्घम् आयुः) for living (जीवसे)!

Notes

  • यति – Vedic form of यत् – यच्छब्दाच्छान्दसो डतिः (सायणः) derived as यत् + डति = यति

RV10.18-Text-Audio     RV10.18.5     RV10.18.7
Advertisements