U312

कृहनिभ्यां क्नुः ॥ ३१२ (३.३०) ॥

करोतिहंतिभ्यां क्नुः स्यात् । ककारः कित्कार्यार्थः । कृत्नुः शिल्पी ॥ अनुदात्तोपदेश० (पा. ६।४।३७)  इत्यादिना अनुनासिकलोपः । हत्नुः स्यात् व्याधिशस्त्रयोः ॥


Unadi Index     U311     U313
Advertisements